PROFESIONÁLNE SLUŽBY

Služby

Architektonická štúdia

Resp. architektonický návrh je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere. 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia. 

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.

Tendrová dokumentácia

Účelom dokumentácie je jednoznačne vymedziť predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby. (Tendrová dokumentácia môže byť výnimočne spracovaná aj pred projektom pre uskutočnenie stavby. Vtedy predstavuje prvú etapu spracovania projektu pre realizáciu stavby, a to do miery, ktorá je potrebná na splnenie účelu tejto výkonovej fázy). Ak klient nepožaduje spracovanie podkladov na výber zhotoviteľa pred spracovaním projektu na uskutočnenie stavby, použije sa ako podklad pre vypracovanie dokumentácie na výber zhotoviteľa ukončený projekt na uskutočnenie stavby - realizačný projekt. (Výrazne odporúčame robiť dokumentáciu na výber zhotoviteľa (takisto aj výber zhotoviteľa) až po realizačnom projekte. Predbehnutie tejto etapy výrazne zvyšuje nepresnosť podkladov a tým zvyšuje riziká dodatočných nákladov na realizáciu stavby). Cieľom je poskytnúť budúcemu zhotoviťeľovi stavby dostatočné podklady, aby vedel dielo oceniť a pripraviť návrh zmluvy na realizáciu diela. 

Realizačná dokumentácia

Účelom projektu na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. (Na definitívne uskutočnenie stavby je potrebná ešte dodatočná spodrobňujúca výrobná a dielenská dokumentácia, tú zhotovujú dodávatelia stavby a výrobkov, architekt vykonáva autorskú korekciu). Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel zrealizovať. 

Autorský dohľad

Obsahom spolupráce je dohľad nad realizáciou diela v zmysle jeho súladu s projektovou dokumentáciou . Architekt vykonáva koordináciu autorského dozoru a dozoru jednotlivých projektantov - špecialistov. Poskytuje odbornú a organizačnú podporu objednávateľovi, pomáha mu v koordinácii realizácie stavby a pri kontrole kvality vykonaných prác a dodávok. Poskytuje konzultácie zhotoviteľom stavby, prípadne vysvetlenie a upresnenie projektovej dokumentácie. V rámci projektových výkonov odsúhlasuje dielenskú a výrobnú dokumentáciu zhotoviteľov, definitívne úpravy architektonických a konštrukčných prvkov. Odsúhlasuje a upresňuje prípadné zmeny projektu. Spolupráca pri uskutočňovaní stavby prebieha spravidla formou pravidelnej kontroly postupu a kvality stavby na kontrolných dňoch a účasťou na kľúčových etapách prác, skúškach materiálov, konštrukcií a na administratívnych schvaľovacích procesoch (kolaudácia). Cieľom je ochrana záujmov investora počas realizácie a ochrana diela, najmä kontrola kvality a zhody medzi realizovaným dielom a projektom.

Pri rodinných domoch a jednoduchých stavbách je možnosť vyhotoviť tzv. jednostupňový projekt. Takáto dokumentácia slúži pre získanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a čiastočne aj pre realizáciu stavby.